Sıfır Araba Alırken Engelli Ötv İndirimi Nasıl Olur?

Sıfır Araba Alırken Engelli Ötv İndirimi Nasıl Olur? Sıfır araba alımında özürlü engelli indirimi, ötv indiriminden yararlanmak için yüzde kaç rapor gerekli, sıfır araç alırken kimler ötv indiriminden yararlanır, ötv indirimli aracı kimler kullanabiliyor, sıfır araç alırken ötv indiriminden yararlanmak için yüzde kaç rapor gerekli? Yukarıda yer alan ve daha bir çok sorunun cevabını merak ediyorsunuz biliyoruz. Bütün bu sorularınızın ve daha aklınıza gelip de cevabını burada bulamadıysanız bize yazın cevaplayalım. İlk önce şunu belirtmeliyim ki bedensel bir uzuv kaybınız ve raporunuz yok ise sıfır araç alımında ötv indiriminden yararlanamazsınız.   En önemli konulardan biri indirimli ötv den faydalanarak satın aldığınız aracı satmak zorunda kalırsanız, devlete ödeyeceğiniz ötv yi nasıl hesaplarsınız. Bunun için yapmanız gereken; Satın aldığınız aracın ham fiyatını 45 ile çarpıp 100'e bölerek bulabilirsiniz. Satın aldığınız sıfır araç sahibi olan engelli 5 yılını doldurmadan vefat ederse ötv vergisi geri alınır mı? Hayır ötv geri ödemezsiniz. Aldığınız aracı veraset ilamı vererek üzerinize intikal yapabilirsiniz. Eğer aracı engelli olmayan birine 5 yılını doldurmadan satarsanız ötv ödersiniz. [caption id="attachment_2440" align="alignnone" width="332"]Engelli araçlarında ötv indirimi Engelli araçlarında ötv indirimi[/caption] 1- Sakatlık İndiriminden Kimler Yararlanır? 1- Özürlü hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabı, 2- Özürlü serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı, 3- Özürlü olup basit usulde vergilendirilenler, yararlanır. 2- Sakatlık İndirimi Nasıl Uygulanır? Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilenlerin Gelir Vergisine tabi kazançlarına, belli bir tutar ve oranda Sakatlık İndirimi uygulanır. Sakatlık İndirimi, hizmet erbabında, tevkifat matrahına uygulanır. Bu indirim, bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ve ücret geliri elde eden mükellefler için de uygulanır. Bu durumda indirimden yararlanan özürlü kişi değil ona bakmakla yükümlü olan serbest meslek erbabı ve ücret geliri elde eden mükelleflerdir. 3- Sakatlık İndiriminden Yararlanmak İsteyenlerin Yapacakları İşlemler Sakatlık İndiriminden yararlanmak isteyenler bir dilekçeye aşağıda belirtilen belgeleri de ekleyerek Vergi Dairesi Başkanlığı olan yerlerde ilgili Grup Müdürlüğü’ne, diğer illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne diğer ilçelerde de Mal Müdürlüğüne başvurmalıdırlar. 4- Sakatlık İndiriminden Yararlanmak İsteyenlerden İstenecek Belgeler 1- Özürlü Hizmet Erbabı İçin a) Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf 2- Hizmet Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Özürlü Kişiler İçin a) Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, b) Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı, c) Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge. 3- Özürlü Serbest Meslek Erbabı İçin a) Vergi kimlik numarasını gösteren belge, b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf. 4- Serbest Meslek Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Özürlü Kişiler İçin a) Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge, b) Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı, c) Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge. 5- Sakatlık İndiriminden Yararlanma Hakkına Sahip Basit Usulde Vergilendirilen Özürlüler İçin a) Vergi kimlik numarasını gösteren belge, b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf. İlgili Müdürlükler sakatlık indiriminden yararlanmak isteyen özürlü kişileri Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”in ekinde yer alan ve yetki verdiği sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almak üzere sevk yapacaktır. Yetkili sağlık kuruluşunca verilecek raporlar ilgili müdürlüklerce Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda oluşturulan Merkez Sağlık Kuruluna gönderilecektir. Merkez Sağlık Kurulu, sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen raporları inceleyerek, başvuru sahibinin çalışma gücünün ne kadarını kaybettiğine karar verecektir. Bu şekilde sakatlık dereceleri belli olanlara ilişkin raporlar, ücretlilerde işverenine, diğerlerinde kendilerine verilmek üzere ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlığa gönderilecektir. Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (sakatlık derecesi) veya raporlarda yer almayan bulgularla ilgili iddialara dayanan itiraz ve şikayet mahiyetindeki başvurular da ilgili müdürlüklere yapılacak ve yukarıda açıklandığı şekilde işlem görecektir. 5- Özürlü Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Özürlü sağlık kurulu raporuna; özürlünün kendisi, velisi, vasisi veya raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk özürlü sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce, özürlü sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen özürlü sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen özürlü sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise özürlü sağlık kurulu raporu kesinleşir. Özürlü sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin özürlü sağlık kurulunca verilen kararı kesindir. Milli Savunma Bakanlığına bağlı asker hastanelerince; Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarına itiraz esas ve usulleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarına yapılan itirazlar, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanelerince kesin olarak karara bağlanır. 6- Sakatlık İndiriminin Kapsamı - Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, - Çalışma gücünün asgari %60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, - Çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat, sayılır ve aşağıda özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranları (sakatlık dereceleri) itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir. 2006 yılı için öngörülen Sakatlık İndirimi tutarları aylık olarak aşağıdaki gibidir; - Birinci derece sakatlar için 530 YTL - İkinci derece sakatlar için 265 YTL - Üçüncü derece sakatlar için 133 YTL dir . Sakatlık İndirimi tutarları her yıl Maliye Bakanlığı’nca Yeniden Değerleme oranında arttırılarak belirlenmektedir. Aylık belirlenen bu rakamlar, yıllık olarak beyan edilen kazançlarda 12 ile çarpılmak suretiyle uygulanacaktır. Özürlü serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü özürlü bulunan serbest meslek erbabı ve basit usulde vergilendirilenlerde yıllık beyan edilecek gelirden; - Birinci derece sakatlar için 6.360 YTL, - İkinci derece sakatlar için 3.180 YTL, - Üçüncü derece sakatlar için 1.590 YTL , indirim miktarı düşülecektir. 7- Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Tabiri Özürlü kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatına veya sosyal güvenlik kurumu mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne,baba, eş ve çocuklar anlaşılacaktır. Bu kişiler yukarıdaki belgelere ilave olarak sağlık karnesinin kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın bir örneğini verecektir. 8- Dış Kuruluşlarımızda Görevli Hizmet Erbabının Yapacağı İşlemler Yabancı ülkelerdeki dış kuruluşlarımızda (resmi ve özel sektörde) görevli sakat hizmet erbabı, nüfus kağıdının örneği ve bağlı olduğu kurumdan alacağı “o ülkede görevli hizmet erbabı” olduğunu gösterir belgeyi de ekleyerek bir dilekçe ile birlikte bulunduğu ülkedeki T.C. Elçilik veya Konsolosluğuna başvurur. Elçilik veya Konsolosluklar, kendilerine başvuran hizmet erbabını, o ülkedeki çalıştığı yere en yakın resmi bir hastaneye yazıyla sevk eder. Hastanece düzenlenen raporlar Türkçeye çevrilmiş birer örnekleri ile birlikte ilgili Elçilik veya Konsolosluklar tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilir. Söz konusu raporlar, Merkez Sağlık Kurulunca incelenerek karara bağlanır ve Maliye Bakanlığı, karara bağlanan raporları ilgili Gelir Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü veya Mal müdürlüğü kanalıyla işlem yapılmak üzere hizmet erbabının ücretini ödeyen kuru [caption id="attachment_2441" align="alignnone" width="600"]Engelli araçlarında ötv indirimi Engelli araçlarında ötv indirimi[/caption]

Engelliler İçin Ötv'siz Alınacak Araba GalerisiYorum Gönder 1. yusuf saat diyor ki:

  Sayın Onur bey, KDV ve ÖTV üzerinden yapılan ayrı ayrı indirimler, aracın toplam satış fiyatı üzerinden yaklaşık %30 ile 32 arasında değişen bir indirime tekabül ediyor. Kısacası, normal satış fiyatı 50 BİN TL olan bir aracı satın almak isterseniz, özürlü indirimiyle birlikte bu aracın fiyatı size yaklaşık 34 BİN 500 TL’ye geliyor. Neredeyse 15 BİN 500 TL’lik bir indirim yapılır. Eğer ki, adına araba alınacak kişinin özrü %90’ın üzerindeyse; ondan alınan ÖTV %0’dır. Yani tek kuruş ÖTV alınmaz. Bu da aracın fiyatını doğal olarak çok daha fazla düşürür. Yani %90’lık özürlü raporuyla alındığı takdirde yaklaşık 29 BİN 500 TL’ye satın alabilirsiniz.

 2. yusuf saat diyor ki:

  Sayın Cihan bey, Eğer engelli birey H sınıfı ehliyete sahipse ve araca ek tertibat yaptırıp arabayı kendi kullanacaksa herhangi bir özür oranı aranmamaktadır.Engelliler için ÖTV’siz araba alımında eğer alınacak aracı engelli kendi kullanmayacaksa, ya da kullanamayacak durumdaysa, en az %90 özür oranı aranmaktadır. Kızınız %75 özür oranı ile %90’ın altında kaldığı için malesef engellilere özel ÖTV’siz araç alımından faydalanamaz.

 3. Kasım diyor ki:

  Kendim kullanmak için yazacaktım ama kesin dimi olmuş

 4. Cihan b. diyor ki:

  Kızım 19 yaşında ℅75 engelli 30.000 TL değerindeki arabadan ne kadar indirim alabilirim

 5. onur diyor ki:

  merhabalar %42,7 özür raporu var sıfır araç alsam ne kadar ortalama indirim olur sizce

 6. özgür inci diyor ki:

  İşitme engelliyim %40 oranında h ehliyetim var sıfır araç almak istiyorum ötv indiriminden yararlanabilir miyim bir de araca herhengi bir ibraz yaptırmak zorunlu mu?

 7. ridvan dundar diyor ki:

  Ben 45 yasindayim.%50 engelli indiriminden emekli oldum.simdilik uzuv kaybim yok.ben otomatik vites fiat Doblo combi araç alip ticari taksicilik yapmak istiyorum.ÖTV ve KDV indiriminden faydalanmaya hak kazaniyormuyum.evim kira emekli maasim 860 TL civari.oğlum simdilik calismiyor.Esim calismiyor bende is bulursam calisiyorum bulamazsam calismiyorum.saygilarimla

 8. Engelli ÖTV indirimi hk diyor ki:

  Merhabalar , % 96 Engelli raporu aldık. Sıfır Suv türü bir araç düşünüyoruz. Neler yapmamız gerekiyor. Aldığımız belgeyi noterden çoğaltalım mı ? İyi Çalışmalar Cengiz Bulut

 9. yusuf saat diyor ki:

  Sevgili Özgür İnci, Kanun açıkça bu durumu şöyle açıklıyor. Eğer engelli birey H sınıfı ehliyete sahipse ve araca ek tertibat yaptırıp arabayı kendi kullanacaksa herhangi bir özür oranı aranmamaktadır. Bu durumda ötv indiriminden faydalanıp, aracını konumuz içinde yazmış olduğumuz evrakları hazırladıktan sonra satın alabilirsin. Sevgiler...

 10. yusuf saat diyor ki:

  engelliler için ÖTV’siz araba alımında eğer alınacak aracı engelli kendi kullanmayacaksa, ya da kullanamayacak durumdaysa, en az %90 özür oranı aranmaktadır. Eğer engelli birey H sınıfı ehliyete sahipse ve araca ek tertibat yaptırıp arabayı kendi kullanacaksa herhangi bir özür oranı aranmamaktadır. Anneniz de % 82 özürlü raporu olduğu için aracı siz kullanacaksanız bu aracı alıp, indirimden faydalanamazsınız. İyi günler dilerim. Rapora itiraz etmeyi deneyin.

 11. yasar diyor ki:

  annemin % 82 ozurlu rapporu var otv indiriminden yararlanabilirmiyim ?

Bunlarda İlginizi Çekebilir !

Araç alırken özürlü-engelli indirimi nasıl hesaplanır?

Sevgili arabahaberleri.org ziyaretçileri Türkiye'de bir çok özürlü ve engelli vatandaşlarımızın sorunlarından birisi bir yerden bir yere rahatça ve engelsiz bir şekilde seyahat edebilmektedir. Toplumda özürlü...

Sıfır Araba Alırken Engelli Ötv İndirimi Nasıl Olur?

Sıfır Araba Alırken Engelli Ötv İndirimi Nasıl Olur? Sıfır araba alımında özürlü engelli indirimi, ötv indiriminden yararlanmak için yüzde kaç rapor gerekli, sıfır araç alırken kimler ötv indiriminde...

2015 Yılının İlk Akaryakıt İndirimi Geldi.

2015 Yılının İlk Akaryakıt İndirimi Geldi. 2015 yılının ilk indirimi, 2015 güncel akaryakıt fiyatları, en son akaryakıt fiyatları, en son akaryakıt indirimi geldi. Akaryakıt sektöründe 2015 yılının...

BMW X1 xDrive20d Büyük İndirimi Kaçırmayın

BMW X1 xDrive20d Büyük İndirimi Kaçırmayın Dünya çapında tanınmış bir marka olan bmw'nin en güzel modellerinden biri olan x1 serisini 2015 tasarımları ile birlikte arabahaberleri.org ekibi olarak sizler i...

Şoförsüz Araba Olur Mu Demeyin!

Şoförsüz Araba Olur Mu Demeyin! Kulağa inanılmaz geliyor ama gerçek! Bu eşi ve benzeri olmayan bir sistem ile donatılmış arabanın mucidi yine google adlı tüm dünyada fenomen olmuş bir firma ile gerçekleşi...

Seat Orjinal Jant Modelleri

Seat Orjinal jant modelleri, orjinal seat jant modelleri, modifiyeli seat jant modelleri, seat 17 jant modelleri, seat cant modelleri Sıfır veya ikinci el Seat araba alırken üzerinde jant yok ise araba kendini pek gö...

Yeni Araba Alırken Dikkat Edilmesi Gereken 10 Püf Nokta!

Yeni Araba Alırken Dikkat Edilmesi Gereken 10 Püf Nokta! Yeni araba alacaklar dikkat! Seçiminizi iyi yapmalısınız ki sonradan keşke daha iyi düşünseydim, neden bu hatayı yaptım gibi yakınmalar olmasın. Bu s...

2016 Toyota Hilux 4x2 Otomatik Vites Modeli

Eski modeline göre 70 mm kadar daha uzun ve yaklaşık 20 mm kadar daha geniş bir özelliğinin yansıdığını söyleyebiliriz. Yeni kasa toyota hilux otomatik vites ile karşımıza çıkıyor. T...

Vosvagen Kedi Resimleri ve Özellikleri

Vosvagen Kedi Resimleri ve Özellikleri Halk arasında genellikle normal konuşma dili ile Vosvagen kedi olarak bilenen aracın gerçek ismi Volkswagen caddy'dir İnsanların bir çoğu ingilizce olan bu terimleri kullanm...

BAYANLAR İÇİN EN İDEAL ARABALAR

Yeni ehliyet alan bayanlar için alınacak araba modellerine ve araba markalarına sizler için bir göz atıyoruz. Yeni ehliyet alanlar genellikle kendilerini güvende hissedecekleri ve genellikle küçük arabaları tercih...

Mercedes A180 2015

Mercedes A180 2015 Mercedes markasının hemen hemen bütün modeli çok şık ve çok güzel bir görüntüye ve bunun yanında da çok kaliteli bir yapıya sahiptir. Bu yüzden bizler de bu şık markalardan biri olan v...

En Güzel Oto Kılıf Tasarımları

En Güzel Oto Kılıf Tasarımları Oto kılıf çeşitleri, deri oto kılıf fiyatları, oto kılıf modelleri, oto kılıf tasarımları  Aldığınız sıfır araçlarınızın koltuklarının deforme olmasını is...

Audi En Güzel Jant Modelleri

Audi Jant Modelleri Audi'nin orjinal jant modellerini arabahaberleri.org ekibi olarak sizler için inceledik. Konu ile ilgili en güzel resimleri aşağıda bulabilirsiniz. Aşağıdaki resimlerin herhangi birine tıklay...

Modifiyeli Renault 12 Modelleri Resimleri

Modifiyeli Renault 12 Modelleri Resimleri Beş, On bin TL arasında değişen fiyatlarda alınıp satılabilen Renault 12 modellerinden satın alan arkadaşlar konforda sınır tanımamışlar. Bu arabada buda olur mu? di...

Audi Dizel Araba Modelleri

Audi Dizel Araba Modelleri Dünya çapında tanınmış bir marka olan Audi'nin en güzel modellerinden ve dizel yakıt tüketimine sahip 2015 tasarımları ile birlikte arabahaberleri.org ekibi olarak sizler için incel...